Giới thiệu về Viện TNTN & MT

Chức năng và nhiệm vụ của Viện

Chức năng và nhiệm vụ của Viện Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường được duyệt theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường ký ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Hội đồng sáng lập Viện Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường.

1. Chức năng của Viện Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

– Công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường.

– Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm.

– Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học.

– Công nghệ chế tạo cảm biến sinh học (kit) chuẩn đoán môi trường.

– Hóa hữu cơ.

– Hóa phân tích.

2. Nhiệm vụ Viện Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

– Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm trong các lĩnh vực Công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Công nghệ chế tạo cảm biến sinh học (kit) chuẩn đoán môi trường; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích.

– Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

– Tư vấn về phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

– Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật công nghệ, tư liệu khoa học và công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ, tham gia đào tạo nhân lực kỹ thuật trình độ cao trong các lĩnh vực Công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Công nghệ chế tạo cảm biến sinh học (kit) chuẩn đoán môi trường; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích.

– Cung cấp các dịch vụ quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ môi trường khác.

– Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

– Phát triển các quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tổ chức khảo sát trao đổi  kinh nghiệm với nước ngoài.