VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường ( INRES) là tổ chức khoa học và công nghệ được hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 21/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu hoạt động của Viện nhằm tập hợp, phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết của đội ngũ chuyên gia , nhân lực, cộng tác viên và các bên đối tác tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, tham gia đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực Công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Công nghệ chế tạo cảm biến sinh học (kit) chuẩn đoán môi trường; Hoá hữu cơ; Hoá phân tích.