VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

Home Khối Hành chính quản trị

Khối Hành chính quản trị

Khối Hành chính quản trị bao gồm: Phòng Hành chính, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Nhân sự. 1.  Chức năng Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị. Thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của các đơn vị trong Viện; giúp Lãnh đạo Viện quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền 2.  Nhiệm vụ 2.1. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, lễ tân, phục vụ - Trực tiếp quản lý khu vực văn phòng, hội trường, phòng họp, phòng truyền thống của Viện, chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường điện nước, phục vụ các buổi họp của Ban lãnh đạo và tiếp khách. - Quản lý cơ cở vật chất, đất đai trong toàn Viện, lên kế hoạch và mua sắm trang thiết bị nội thất, văn phòng, phòng thí nghiệm. - Quản lý hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ điều hành sản xuất. - Quản lý và điều hành xe ô tô phục vụ công tác Khối văn phòng. 2.2. Quản lý văn thư lưu trữ - Tiếp nhận, vào sổ các công văn, giấy tờ chuyển đến Viện và trực tiếp chuyển các công văn đến các cơ quan đơn vị bên ngoài. - Quản lý các loại con dấu của Viện và đóng dấu vào các Công văn, giấy tờ, bản vẽ kỹ thuật,…. của Viện theo đúng quy định. 2.3. Quản lý cơ sở vật chất, đất đai, phòng thí nghiệm - Quản lý nhà đất và giấy tờ, hồ sơ, bản đồ, đất đai, nhà xưởng, văn phòng toàn Viện, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và Viện. - Xây dựng và phân cấp quản lý đất đai nhà xưởng cho các đơn vị trực thuộc Viện.

No posts to display